Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα-portfolio της “Lane Collage”.

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της.